Versie: december 2019

DRYVE (hierna genoemd: “DRYVE”) vind jouw privacy zeer belangrijk. In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Inleiding

In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door DRYVE toe. We gebruiken hierbij onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens: 
Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon; bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit DRYVE zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).

Verwerker (of Subverwerker): 
De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel DRYVE zijn (als ICT dienstverlener), alsook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van DRYVE (of haar klanten) (sub)verwerkt.

Verwerken: 
Alles wat er met je persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw persoonsgegevens uit onze administratie.

Verschillende vormen van verwerking

DRYVE kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (jouw) persoonsgegevens.

  – Ten eerste verwerkt DRYVE de persoonsgegevens van:

Deze verwerking is voor DRYVE noodzakelijk om:

In al deze gevallen is DRYVE (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

  – Daarnaast kan DRYVE persoonsgegevens verwerken voor derden.
Dit doen wij als ICT dienstverlener. DRYVE is in dan de Verwerker van die persoonsgegevens. Omdat DRYVE in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt DRYVE afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens DRYVE verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die verwerkingsverantwoordelijke.

Wat voor gegevens verwerkt DRYVE en op welke manier

Wat voor gegevens DRYVE verwerkt, is afhankelijk van haar rol. Zoals in punt 2 aangegeven is er verschil tussen de situatie waarin DRYVE zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.

DRYVE alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft (zie punt 2a). Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor het doel waarvoor zij worden verwerkt.

Hierbij gelden een aantal uitgangspunten:

Alle medewerkers van DRYVE hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms schakelt DRYVE derden in om persoonsgegevens te verwerken. Met deze derde partijen sluit DRYVE altijd een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij DRYVE. DRYVE blijft in dat geval verantwoordelijk.

DRYVE verkoopt persoonsgegevens nooit door aan derden.
Van de gegevens in punt 2b weet DRYVE veelal niet eens welke gegevens het precies betreft. Doordat in dit geval DRYVE slechts de gegevens verwerkt, zonder Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens te zijn. DRYVE heeft immers zelf geen toegang tot de data die een klant bijvoorbeeld in het DRYVE datacenter heeft geplaatst. De data is immers versleuteld naar DRYVE verzonden. DRYVE biedt in dat geval het beschermingsniveau dat met de verwerkingsverantwoordelijke is afgesproken. In alle gevallen treft DRYVE hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

Verwerkt DRYVE ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

DRYVE verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zijn dat DRYVE bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant.

Kan ik zien welke persoonsgegevens DRYVE van mij verwerkt?

Als DRYVE de Verwerkingsverantwoordelijke is van jouw persoonsgegevens, kan DRYVE op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die DRYVE over je verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt je het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij DRYVE. DRYVE geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij de DRYVE dienstverlening aan jou, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht DRYVE dit in dat geval toe.

Het gebruik van cookies

[render_cookies_list]

Verstrekking aan derden

De door DRYVE verwerkte persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Links naar andere websites

Onze webpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. DRYVE is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookie-beleid van deze websites.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door DRYVE, kun je terecht bij de privacy functionaris van DRYVE:

E-mail:  via het contactformulier

Kan DRYVE deze privacy- en cookie-verklaring wijzigen?

Ja, de DRYVE privacy- en cookie-verklaring kan wijzigen. De meest actuele versie kun je terugvinden op onze website.